Maşini speciale personalizate
Home » Condiţii generale de afaceri
Service
EG-Maschinenrichtlinie
DIN ISO
Industrie 4.0
25 Jahre Büttel und Marx

Condiţii generale de vânzare, livrare şi prestare de servicii ale Büttel & Marx GmbH

Art. 1
Domeniul de aplicare, excluderea altor condiţii de afaceri
(1) Toate ofertele, livrările şi serviciile noastre se bazează pe aceste condiţii (numite în continuare „Condiţii Generale de Afaceri”). Condiţiile de mai jos se aplică doar faţă de întreprinzători în sensul art. 14 BGB (Codul civil german), de o persoană juridică de drept public sau de un patrimoniu special de drept public (numit în continuare „client„).
(2) Se aplică exclusiv Condiţiile noastre Generale de Afaceri. Aplicarea altor condiţii generale de afaceri este exclusă în principiu, afară de cazul în care am consimţit în mod expres în scris la această aplicare.
(3) Condiţiile noastre Generale de Afaceri se aplică şi dacă în cunoştinţa unor condiţii ale clientului, opozabile sau care se abat de la condiţiile noastre generale de afaceri, executăm livrarea fără rezerve către client.
(4) Condiţiile noastre Generale de Afaceri se aplică în relaţiile de afaceri permanente şi fără o nouă menţiune expresă pentru viitoare oferte, servicii şi servicii către client.

Art. 2
Încheierea contractului, volumul de livrat, interdicţia de cesiune
(1) Ofertele noastre se realizează în principiu gratuit şi fără angajament, afară de cazul în care a fost convenit altfel în scris. Contractele şi convenţiile devin obligatorii din punct de vedere juridic abia prin confirmarea noastră scrisă a comenzii sau prin livrarea noastră. Acelaşi lucru este valabil pentru completările, modificările sau convenţiile verbale în afara contractului scris.
(2) Dacă nu este convenit altfel în mod expres, încheierea contractului se produce sub rezerva autolivrării corecte şi în timp util de către furnizorii noştri. Acest lucru este valabil doar pentru cazul în care nelivrarea nu este vina noastră, în special la încheierea unei operaţii congruente de hedging cu furnizorul nostru. Clientul este informat prompt despre indisponibilitatea serviciului. Contraprestaţiile eventual deja efectuate se rambursează.
(3) Pentru volumul de livrat şi servicii, precum şi pentru întrebarea dacă şi în ce volum sunt datorate servicii de proiectare, este determinantă confirmarea noastră scrisă a comenzii sau, dacă aceasta nu există, oferta noastră.
(4) Toate datele privind produsele noastre, în special figurile conţinute în ofertele şi pliantele noastre, datele privind dimensiunea şi prestaţiile, precum şi alte date tehnice sunt valori medii care trebuie avute în vedere relativ. Toleranţele rămân rezervate expres în privinţa formei, culorii, cantităţilor, greutăţilor, numărului de bucăţi şi a dimensiunilor.
(5) Documentele şi documentaţia pe care se bazează oferta noastră, cum ar fi desenele tehnice, ilustraţiile, descrierile, greutăţile şi dimensiunile sunt obiectul convenţiei noastre contractuale doar dacă acest lucru este convenit în mod expres, în scris. Ne rezervăm dreptul de a întreprinde astfel de modificări şi adaptări, care nu afectează esenţial scopul contractului şi al livrării.
(6) Toate documentele privind oferta, modelele, planurile, desenele, estimările de costuri, documentele şi documentaţiile – şi în format electronic – rămân proprietatea noastră şi nu pot fi nici reţinute de client, nici copiate sau multiplicate în alt mod sau făcute publice unor terţi, iar la solicitarea şi la alegerea noastră trebuie înmânate sau şterse imediat. Toate drepturile de protecţie asupra acestor documente rămân proprietatea noastră şi există şi atunci când cedăm documentele clientului
(7) Ne rezervăm dreptul de a modifica construcţia şi forma pe perioada livrării, în măsura în care obiectul achiziţiei şi aspectul acestuia nu este modificat fundamental, iar scopul livrării conform contractului nu este afectat într-o mod nerezonabil pentru client.
(8) Cedarea creanţelor clientului faţă de noi este permisă doar cu acordul nostru expres, în scris. Acelaşi lucru este valabil pentru drepturile legale ale clientului în relaţie cu raportul contractual.

Art. 3
Preţuri, plata, plata parţială
(1) Dacă nu este convenit altfel, se aplică preţurile noastre pentru livrări „din fabrică”, Incoterms 2010, şi sunt preţuri nete, impozitele aplicabile pentru vânzări nefiind incluse, chiar dacă acestea nu sunt evidenţiate expres, şi fără a include costurile pentru ambalare, transport, instalare, expediere, cheltuieli de asigurare, vămuire, orice costuri bancare şi de tranzacţie pentru plăţi şi alte costuri ocazionate.
(2) În funcţie de progresul comenzii putem solicita plăţi parţiale pentru serviciile deja prestate parţial.
(3) Facturile noastre sunt scadente imediat la plată, fără discount.
(4) Clientul întârzie la plată cel târziu la 30 zile de la primirea facturii, dacă nu au fost convenite alte circumstanţe care să justifice întârzierea (de exemplu un aviz de plată sau un termen de plată convenit mai scurt sau un anumit termen de plată determinat calendaristic). De la intrarea în întârziere clientul datorează dobânzi de întârziere în cuantumul a 9 puncte procentuale peste rata de bază a dobânzii. Ne rezervăm suplimentar dreptul ca în caz de întârziere în efectuarea plăţii să calculăm o sumă forfetară de întârziere de 40,00 euro. Alte drepturi contractuale sau legale rămân nemodificate.
(5) În caz de întârziere a plăţii avem dreptul de a condiţiona alte livrări de plata integrală a creanţelor aflate în întârziere.
(6) Dacă nu se convine altfel în scris, avem dreptul de a ajusta preţurile şi/sau tarifele de fraht, în măsura în care costurile noastre pentru salarii şi remuneraţii, materialele brute sau consumabile, costurile de energie, costurile de transport şi taxe vamale sau alte materiale cresc mai mult decât considerabil. Acest drept este valabil şi pentru livrările şi serviciile dintr-o obligaţie continuă. Clientul este obligat să ne despăgubească toate daunele provocate de neîndeplinire a contractului.
(7) În situaţia în care condiţiile de plată nu sunt respectate sau dacă nu ne sunt cunoscute sau evidente fapte care duc la punerea la îndoială a solvabilităţii clientului, şi chiar dacă ele existau deja la momentul încheierii clientului, dar nu ne erau cunoscute, avem dreptul, sub rezerva oricărui alt drept legal, de a pune un termen executării comenzilor în curs sau livrărilor şi de a cere o plată în avans sau asigurări la alegerea noastră pentru livrările datorate şi, după expirarea fără succes a unui termen suplimentar rezonabil pentru prezenta astfel de garanţii, de a rezilia contractul sub rezerva oricărui alt drept legal.
(8) Prin întârzierea la plată a clientului nostru, sistarea plăţii sau cererea de deschidere a procedurii insolvenţei cu privire la patrimoniul clientului toate creanţele noastre devin imediat scadente. Acest lucru se aplică şi pentru cazul în care obiectivele plăţii sunt convenite sau dacă din alte motive creanţele nu sunt încă scadente. Mai mult, acest lucru este valabil indiferent de durata schimburilor pe care le-am acceptat.
(9) Compensarea cu contracreanţele clientului este admisibilă doar dacă contracreanţele sunt constatate ca fiind certe sau definitive.
(10) Cecurile şi/sau schimburile sunt acceptate de noi ca mijloace de plată doar dacă noi am consimţit în prealabil în scris la o astfel de modalitate de plată. Toate costurile care ne-au fost ocazionate dintr-o asemenea plată trebuie suportate în acest caz de client.
(11) Toate plăţile către noi trebuie efectuate exclusiv în EURO. Eventualele riscuri la cursul de schimb cad în sarcina clientului.

Art. 4
Termene de predare
(1) Termenul de predare reiese din convenţiile părţilor contractuale.
(2) Termenul de livrare convenit este un termen de predare prevăzut, afară de cazul în care s-a convenit altfel în scris.
(3) Termenul de livrare convenit începe cel mai devreme o dată cu încheierea contractului şi presupune clarificarea tuturor chestiunilor comerciale şi tehnice. Începerea termenului de predare prevede punerea la dispoziţie de către client a tuturor documentelor sau autorizaţiilor necesare şi achitarea eventualelor aconturi convenite.
(4) Respectarea unui termen de predare stă sub rezerva autolivrării corecte şi în timp util.
(5) Livrarea se realizează „Ex Works“, Incoterms 2010. Clientul este obligat să ridice marfa imediat după comunicarea disponibilităţii de expediere.
(6) Termenul de livrare în cazul livrării „Ex Works“, Incoterms 2010, este respectat dacă obiectul cumpărat este retras sau gata de expediat în termenul convenit, iar acesta a fost comunicat clientului. În cazul unei achiziţii cu expediere termenul de livrare este respectat dacă obiectul cumpărat a fost predat firmei de expediere la termenul convenit sau a fost gata de predare şi nu a putut fi predat, însă nu din vina noastră.
(7) Termenul de predare se prelungeşte în volumul potrivit dacă survenirea unor evenimente neprevăzute şi extraordinare ne privesc sau îi privesc pe furnizorii noştri. Evenimentele imprevizibile în acest sens sunt în special revolta, greva, blocarea, incendiul, confiscarea, boicotul, dispoziţiile şi retricţiile legale sau oficiale sau livrarea necorespunzătoare sau cu întârziere de către furnizorii noştri, dacă nu suntem răspunzători pentru aceste evenimente şi se referă la obligaţiile noastre de prestare. Dacă termenul de livrare se prelungeşte din cauza unor astfel de circumstanţe cu un termen adecvat, după expirarea acestui termen de livrare prelungit clientul are dreptul de a se retrage din contract. În cazul în care clientul este interesat de livrări parţiale, clientul poate denunţa şi părţi din contract. Dacă deja am prestat livrări parţiale şi/sau servicii parţiale, clientul se poate retrage din întregul contract doar dacă demonstrabil el nu este interesat de o livrare parţială şi/sau un servicii din partea noastră. Aceasta nu aduce atingere unor drepturi legale sau contractuale de retragere din contract.
(8) Livrările înainte de expirarea termenului de predare şi livrările parţiale sunt admise dacă sunt acceptabile pentru client.
(9) Dacă clientul se află în întârziere de acceptare sau este răspunzător pentru o întârziere a expedierii, noi putem depozita produsele pe riscul şi cheltuiala clientului şi le calculăm ca livrate din fabrică. După fixarea şi expirarea eşuată a unui termen ulterior în vederea recepţiei produselor putem denunţa contractul şi putem pretinde despăgubiri în locul serviciului. Alte drepturi rămân neatinse. Fixarea unui termen ulterior nu este necesară dacă clientul refuză serios şi definitiv recepţia sau dacă este evident faptul că pe perioada termenului ulterior el nu poate plăti preţul de achiziţie, respectiv nu poate face recepţia livrării. Ca daună este valabilă o sumă de 20% din valoarea comenzii. Dauna se compensează cu acontul plătit. Rămâne la latitudinea părţilor să demonstreze că dauna este mai mare sau mai mică.

Art. 5
Transferul de risc, expediere, ambalare
(1) Dacă nu a fost convenit altfel în scris, predarea obiectelor livrării către client se realizează din fabrica noastră.
(2) Riscul pierderii şi deteriorării accidentale a obiectelor livrării este transferat asupra cumpărătorului o dată cu comunicarea disponibilităţii de expediere şi cu selectarea obiectului achiziţiei. Acest lucru este valabil şi dacă am preluat servicii suplimentare cum ar fi încărcarea, transportarea şi descărcarea. Dacă expedierea obiectelor este întârziată din cauza circumstantelor de care se face vinovat clientul, riscul pierderii accidentale trece asupra clientului o dată cu înştiinţarea punerii la dispoziţie a livrării.
(3) Dacă a fost convenită o achiziţie cu expediere, riscul deteriorării accidentale sau al pierderii accidentale trece asupra cumpărătorului cel târziu o dată cu expedierea obiectului livrării, respectiv cu predarea către persoana care efectuează transportul din fabrică până la locul de expediere. Dacă expedierea este întârziată de comportamentul clientului, riscul este transferat asupra cumpărătorului o dată cu comunicarea disponibilităţii de expediere. Art. 5 alin. (2) teza 3 se aplică mutatis mutandis.
(4) Dacă efectuăm transportul pentru client, tipul şi modul de ambalare şi de expediere a obiectelor ne revine dacă nu a fost convenit altfel în scris.
(5) Clientul este responsabil de încheierea unei asigurări de transport.

Art. 6
Rezerva proprietăţii
(1) Ne rezervăm proprietatea asupra tuturor obiectelor furnizate de noi până la achitarea integrală a tuturor creanţelor noastre din relaţia de afaceri faţă de client. În cazul plăţilor din cecuri şi schimburi, ne rezervăm proprietatea asupra obiectelor livrate de noi până când riscul de retragere nu mai există.
(2) Clientul se obligă să marcheze în orice moment, la cererea noastră, precum şi în cazul unei cereri de insolvenţă să marcheze la exterior, în mod vizibil, obiectul contractual aflat sub rezerva noastră de proprietate cu „în proprietatea firmei Büttel & Marx GmbH”.
(3) Clientul este obligat să trateze cu grijă marfa pusă sub rezervă; el este obligat în special să o asigure suficient contra daunelor provocate de incendiu, inundaţie şi furturi la noua valoare, pe propria cheltuială. Dacă sunt necesare lucrări de întreţinere şi inspectare, clientul trebuie să le realizeze pe propria cheltuială, în timp util.
(4) Dacă clientul întreprinde o prelucrare a mărfii rezervate, aceasta se realizează pentru noi în calitate de producător în sensul art. 950 BGB (Codul civil german). Dacă marfa livrată de noi este prelucrată sau amestecată indisolubil cu alte obiecte, dobândim astfel coproprietatea asupra noilor obiecte în raport cu valoarea facturată a mărfii la valoarea facturată a celorlalte mărfuri utilizate. Clientul poate prelucra mai departe obiectele livrării în cadrul unui mers normal al afacerii dacă interesele de securizare menţionate anterior sunt respectate în continuare.
(5) Clientul poate revinde obiectele livrării în cadrul unui mers normal al afacerii atât timp cât rezerva noastră de proprietate asupra obiectelor este respectată în conformitate cu art. (6). Clientului nu îi sunt autorizate transferul de garanţie, gajarea şi măsuri similare.
(6) Pentru cazul reînstrăinării obiectelor livrării clientul ne cedează deja de acum toate creanţele care îi apar prin revânzare faţă de terţi. Prin prezenta acceptăm această cedare. Dacă noi suntem doar coproprietari ai bunurilor înstrăinate cesiunea se realizează doar până la cuantumul creanţelor noastre faţă de client.
(7) Îl împuternicim pe client revocabil să încaseze în nume propriu creanţa cedată nouă. O revocare a acestei autorizări este admisibilă doar în cazul în care clientul nu îşi îndeplineşte corespunzător obligaţiile potrivit acestui contract, în special obligaţiile de plată, devine insolvent sau incapabil de plată, a formulat o cerere de deschidere a unei proceduri de insolvenţă sau o astfel de cerere a fost respinsă din cauza lipsei masei credale. În cazul revocării împuternicirii de încasare a creanţelor noastre, clientul trebuie să învedereze debitorul despre cedarea creanţei către noi. Rămâne de asemenea la alegerea noastră, să nu ascundem faţă de terţ rezerva prelungită de proprietate.
(8) Dreptul clientului de dispune de marfa rezervată, de a o prelucra sau de a încasa creanţele cedate se stinge şi fără revocare expresă dacă asupra patrimoniului clientului se deschide procedura de insolvenţă sau se respinge din lipsă de masă credală, în caz de suspendare a plăţilor, de depunere a unei cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă de către client sau un terţ sau în caz de intrare a incapacităţii de plată sau a supraîndatorării. În aceste cazuri, precum şi în cazurile art. 6 alin. (7), ne revine dreptul la retragerea din contract după expirarea unui termen rezonabil, cu consecinţa că putem lua din nou asupra noastră marfa rezervată. Clientul este obligat să predea marfa rezervată. Produsul oricărei valorificări a mărfii rezervate – după deducerea costurilor de vânzare – vor fi defalcate din datoriile clientului faţă de noi.
(9) În cazul revocării împuternicirii de încasare a creanţelor cedate, clientul este obligat să ne dezvăluie imediat în scris faţă de care terţ şi în ce cuantum există creanţe din dreptul cedat.
(10) Dacă garanţiile cedate nou depăşesc cu peste 20 % creanţele care trebuie asigurate, suntem obligaţi, la solicitarea clientului, să eliberăm garanţiile la alegerea noastră, în cuantumul potrivit.
(11) Clientul trebuie să ne aducă la cunoştinţă îmediat în scris dacă o terţă persoană primeşte accesul la mărfurile rezervate, la creanţele cedate sau la alte documente şi documentaţii. Toate costurile apărării legale a mărfii noastre rezervate şi faţă de terţi trebuie suportate de către client.

Art. 7
Garanţia
(1) Răspundem pentru viciile materiale şi juridice ale obiectului livrării existente deja la momentul transferului de risc, respectiv în cazul unei recepţii finale convenite sau existente deja la momentul recepţiei finale în conformitate cu dispoziţiile de mai jos. Complementar se aplică dispoziţiile legale.
(2) Dacă datorăm prestarea de servicii de proiectare şi acestea se bazează cel puţin în parte pe specificaţiile clientului, imediat după primirea desenelor, documentaţiei şi serviciilor de proiectare, clientul trebuie să verifice dacă sunt executabile, să verifice dimensiunile necesare pentru montaj şi respectarea specificaţiilor făcute de client, iar după primire trebuie să ne informeze neîntârziat despre viciile constatate.
(3) Drepturile de garanţie faţă de noi îi revin doar cumpărătorului direct şi nu pot fi cedate fără acordul nostru.
(4) Anumite proprietăţi se consideră asigurate de noi în principiu doar dacă am confirmat în mod expres, în scris acest lucru. O garanţie se consideră asumată de noi doar dacă am desemnat în scris o proprietate ca „garantată”.
(5) În sfera aplicabilităţii art. 377, art. 378 HGB (Codul comercial german) viciile recognoscibile, cantităţile lipsă sau livrările eronate trebuie să ni se comunice neîntârziat în scris, cel târziu în termen de 14 zile de la livrare, în orice caz însă înainte de îmbinare, amestecare, prelucrare sau montaj, altminteri obiectul livrării se consideră autorizat, afară de cazul în care nouă sau reprezentanţilor noştri legali sau persoanelor care ne ajută la îndeplinirea sarcinilor contractuale ne este imputabilă o intenţie delictuoasă. Viciile ascunse trebuie să ni se indice neîntârziat în scris, cel târziu în 14 zile de la descoperirea lor. Se aplică suplimentar art. 377, art. 378 HGB (Codul comercial german).
(6) Cumpărătorul trebuie să ne dea ocazia de a constata împreună cu el reclamaţia semnalată şi de a fi prezenţi la momentul prelevării de materiale pentru efectuarea de teste
(7) Termenul de prescriere a drepturilor clientului decurgând din vicii este sub rezerva dispoziţiilor de mai jos ale alin. (7) de un an, calculat de la începerea prescripţiei legale. În cazul unei clădiri sau al unui bun care a fost utilizat/-ă conform modului său/ei uzual de utilizare şi care a provocat defectuozitatea acestuia/acesteia, se aplică în schimb termenele legale de prescripţie, în conformitate cu art. 438 alineat 1 nr. 2 şi art. 634a alineat 1 nr. 2 BGB (Codul civil german). Dacă am tăinuit cu intenţie delictuoasă un viciu, pentru eventualele pretenţii de despăgubire se aplică termenele legale. Termenele legale sunt valabile şi pentru prescrierea eventualelor pretenţii de despăgubire ale clientului din cauza viciilor, dacă ni se impută intenţie sau neglijenţă severă, sau dacă pretenţia de despăgubire se sprijină pe un prejudiciu adus vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii.
(8) Garanţia noastră pentru vicii materiale sau juridice se limitează în funcţie de bun la îndeplinirea ulterioară. În limita obligaţiei noastre de îndeplinire ulterioară, avem dreptul, la alegerea noastră, la ameliorarea ulterioară sau la livrarea unui substitut. Dacă nu îndeplinim această obligaţie în termenul rezonabil sau în ciuda încercării repetate o ameliorare ulterioară eşuează, clientul are dreptul de a reduce preţul de achiziţie sau de a se retrage din contract. Anularea contractului este exclusă dacă nu există un viciu semnificativ. Mai mult, o invalidare a întregului contract este permisă doar dacă se dovedeşte că clientul nu a mai acordat interes livrărilor parţiale prestate, în măsura în care am prestat livrări parţiale ireproşabile. Pretenţiile, îndeosebi pretenţiie de rambursare a cheltuielilor sau de despăgubire există doar în limita reglementărilor art. 8 de mai jos. Piesele înlocuite trec, respectiv rămân în proprietatea noastră, iar la cerere trebuie să ni se înapoieze, pe cheltuiala noastră.
(9) Clientul trebuie să ne trimită pe riscul său marfa viciată pentru reparare sau înlocuire, afară de cazul în care în funcţie de tipul livrării restituirea nu este posibilă. Noi suportăm costurile de transport aferente reparării, totuşi doar din locul unde marfa cumpărată a fost livrată conform condiţiilor contractuale şi maximum la valoarea preţului achiziţiei.
(10) Clientul trebuie să ne dea timpul necesar şi ocazia pentru remediere, respectiv înlocuire. Doar în cazuri urgente de punere în pericol a siguranţei de exploatare, pentru a evita daune importante disproporţionate sau în caz de întârziere în remedierea viciilor de către noi clientul are dreptul de a înlătura defectele el însuşi sau prin terţi sau de a ne pretinde rambursarea costurilor necesare.
(11) Drepturi de recurs în conformitate cu art. 478, art. 479 BGB (Codul civil german) există doar dacă utilizarea a fost îndreptăţită de către consumator şi doar în volumul legal, în schimb nu şi pentru reglarea culanţei convenite cu noi, şi prevăd respectarea propriilor obligaţii ale persoanelor cu drept de recurs, în special respectarea eventualelor obligaţii de reclamare.
(12) Prelucrarea pe mai departe sau montajul mărfii livrate de noi se consideră mereu renunţare la reclamarea viciilor dacă viciul a fost evident.
(13) În caz de reclamaţii îndreptăţite, plăţile clientului nu trebuie să fie rambursate decât într-o proporţie adecvată cu viciile materiale apărute. Dacă reclamaţia a fost făcută pe nedrept, avem dreptul de a pretinde clientului să ne despăgubească cheltuielile astfel ocazionate
(14) Dacă utilizarea obiectului livrării duce la încălcarea drepturilor de protecţie comercială sau a drepturilor de autor la locul de expunere convenit contractual a obiectului livrării, pe cheltuiala noastră, fie îi vom procura clientului dreptul de folosinţă pe mai departe, fie vom modifica obiectul livrării într-un mod tolerabil pentru client, de aşa natură încât să nu mai existe o încălcare a dreptului de protecţie. Dacă acest lucru nu este posibil în condiţiile potrivite din punct de vedere economic sau într-un termen rezonabil, pentru aceasta clientul are dreptul la retragerea din contract, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile menţionate ne revine şi nouă un drept de denunţare a contractului.
(15) Drepturile de remediere a viciilor nu există în cazul unei abateri doar nesemnificative de la disponibilitatea sau utilitatea convenită sau normală, de exemplu în caz de abateri nesemnificative de la culoare, dimensiuni şi/sau calitatea caracteristicilor de performanţă ale produsului.
(16) Recunoaşterea viciilor materiale necesită mereu forma scrisă.
(17) Garanţia noastră nu se extinde la calificarea obiectului livrării pentru scopul de utilizare prevăzut de client, care se abate de la uzanţă, dacă acesta nu a fost convenit în scris.
(18) Obligaţia noastră de garantare se extinde doar la livrarea de produse nou confecţionate. Dacă nu s-a stipulat altfel, produsele folosite se vând aşa cum se văd, cu excluderea oricărei garanţii.
(19) Nicio pretenţie de garanţie nu există în special în următoarele cazuri: utilizare improprie sau neconformă, montaj sau punerea în funcţiune defectuoasă de către client sau terţi, uzura şi exploatarea naturală, manipularea defectuoasă sau neglijentă, întreţinerea necorespunzătoare, consumabile improprii, munci de construcţie defectuoase, influenţe mecanice, chimice, electronice, electrice şi influenţe comparabile, care nu corespund influenţelor standardelor medii prevăzute.

Art. 8
Răspundere
(1) Nu răspundem pentru materialele puse la dispoziţie de către client. O probare a materialelor puse la dispoziţie nu are loc.
(2) Pentru daune răspundem, indiferent din ce motive juridice, doar

a) dacă nouă, reprezentanţilor nostri legali sau ajutoarelor la îndeplinirea sarcinilor contractuale ni se pune în sarcină intenţia sau neglijenţa severă
b) în caz de prejudiciere din culpă a vieţii, a integrităţii fizice şi a sănătăţii
c) în caz de încălcare din culpă a obligaţiilor contractuale
d) în caz de vicii pe care le-am tăinuit cu intenţie delictuoasă sau a căror absenţă am garantat-o
e) dacă potrivit legii de garantare a produselor se garantează pentru vătămări corporale sau daune materiale sau asupra unor obiecte folosite cu în scop privat.

Nu răspundem pentru alte pretenţii de despăgubire.

(3) O obligaţie contractuală esenţială este o obligaţie a cărei îndeplinire de fapt abia permite executarea corespunzătoare a contractului şi în a căror respectare se încred în orice circumstanţă partenerii contractuali.
(4) În cazul încălcării din culpă a obligaţiilor contractuale esenţiale, noi răspundem totuşi doar limitat pentru dauna tipică contractului, previzibilă în mod raţional.
(5) Dauna tipică contractului, previzibilă trebuie recunoscută în cuantumul valorii contractuale a respectivului serviciu.

Art. 9
Reglementări pentru recepţia provizorie şi recepţia finală
(1) Următoarele dispoziţii sunt valabile atât pentru obligaţiile legale de recepţie în sensul dreptului de contract de antepriză, cât şi pentru obligaţiile de recepţie convenite contractual în sensul dreptului de contract de antepriză.
(2) Dacă este convenită o recepţie provizorie în fabrica noastră, aceasta se produce în consens cu clientul. Rezultatul recepţiei provizorii este reţinut într-un proces-verbal scris de recepţie provizorie.
(3) Dacă din motive ce ţin de client nu a putut avea loc la termen o recepţie provizorie, procesul-verbal nostru intern de recepţie se consideră proces-verbal de recepţie provizorie
(4) Dacă este convenită o recepţie finală sau este datorată legal, aceasta are loc în consens cu clientul, în fabrica clientului.
(5) Clientul este obligat la recepţia serviciilor prestate de noi, imediat ce i s-a indicat încetarea acestora şi a avut loc o probare prevăzută contractual.
(6) Dacă la verificarea sa clientul constată abateri de la caietul de sarcini, respectiv de la specificaţiile convenite contractual, el ne comunică acest lucru imediat sub formă de text. Înştiinţarea ar trebui să conţină o descriere concretă suficientă a abaterii constatate, pentru a permite identificarea şi eliminarea abaterii.
(7) Din cauza viciilor neesenţiale clientul nu poate refuza recepţia. Viciile de orice natură sunt înlăturate de noi în cadrul garanţiei,
(8) Viciile esenţiale sunt remediate de noi cât mai curând posibil, iar apoi sunt prezentate clientului în vederea recepţiei; noua verificare a recepţiei se limitează la constatarea eliminării abaterii. Abaterile neesenţiale sunt reţinute ca vicii de către client în scris în declaraţia de recepţie şi sunt remediate de noi în cadrul garanţiei.
(9) În cazul în care clientul refuză recepţia pe nedrept sau fără a indica motive, îi putem fixa în scris un termen de 14 zile pentru declararea recepţiei. Recepţia se consideră îndeplinită dacă clientul nu ridică obiectul în acest termen, respectiv nu specifică în scris viciile esenţiale constatate de el. În orice caz, rezultatul muncii se consideră ridicat dacă clientul îl poate sau ar putea să îl folosească productiv.
(10) O dată cu recepţia răspunderea noastră pentru vicii vizibile este exclusă, în măsura în care clientul nu a rezervat invocarea unui viciu cunoscut de el
(11) La cererea noastră, trebuie recepţionate servicii parţiale încheiate în sine.

Art. 10
Locul executării, sediul procedural, legea aplicabilă
(1) Locul executării tuturor pretenţiilor din relaţia de afaceri dintre noi şi client este Dettingen, Germania.
(2) Sediul procedural exclusiv pentru toate creanţele din relaţia de afaceri, inclusiv pentru altele asemenea din cecuri şi schimburi este la locul executării, în situaţia în care clientul este comerciant, o persoană juridică de drept public sau un patrimoniu special de drept public. Avem cu toate acestea şi dreptul faţă de client de a proceda la sediul său procedural general.
(3) Pentru toate disputele din contracte, care se aplică pentru aceste Condiţii Generale de Afaceri, şi pentru toate controversele din relaţia de afaceri dintre noi şi client trebuie aplicată în mod exclusiv legea Republicii Federale Germania. Aplicarea convenţiei Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare-cumpărare (CISG), precum şi a dreptului privat internaţional este exclusă.

Art. 11
Dispoziţii finale
Dacă dispoziţii individuale ale acestor condiţii nu produc efecte total sau parţial, eficacitatea celorlalte dispoziţii nu este afectată prin aceasta.

Büttel und Marx GmbH
Vogelsangstraße 41/1
D-72581 Dettingen
Data: 11.04.2016
Telefon +49 7123 9446-0
Telefax + 49 7123 9446-100
kontakt@buettelundmarx. de
www.buettelundmarx.de